Gebruiksvoorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Solar Webshop in gebruik neemt. Als u de Webshop in gebruik neemt, betekent dat, dat u deze voorwaarden accepteert. Als u deze voorwaarden niet accepteert, mag u deze site niet gebruiken.

Algemene Voorwaarden Solar Nederland B.V.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen de besloten vennootschap Solar Nederland B.V., aangeduid met ‘Solar’ en haar contractpartner, genoemd ‘opdrachtgever’. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden. 

Copyright
De Solar Webshop is eigendom van en wordt beheerd door Solar.

Gebruiksrechtovereenkomst eindgebruiker
Wij nodigen u uit deze site door te kijken. Solar geeft toestemming voor het bekijken van deze site en het downloaden van materiaal van deze site voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, gebonden aan uw onvoorwaardelijke acceptatie van de voorwaarden van deze overeenkomst en met inachtneming van alle bepalingen betreffende copyright, merkenrecht en overige eigendomsrechten. U mag de inhoud van deze site, inclusief tekst, afbeeldingen en audio/videofragmenten echter niet voor commerciële doeleinden kopiëren, vermenigvuldigen, uploaden, doorsturen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Solar. Ook mag de inhoud van deze website niet in frames op websites van derden worden geplaatst (frame-verbod).

Gebruik van deze site betekent automatisch dat u de voorwaarden van deze overeenkomst zonder wijzigingen accepteert en goedkeurt. Daarnaast belooft u met het gebruik van deze site dat u deze site op geen enkele wijze zult gebruikten voor onwettelijke, onzedelijke of anderszins illegale doeleinden als beschreven in deze voorwaarden.

Gebruikersinformatie
Alle gegevens of materiaal die u per e-mail of op andere wijze naar deze site stuurt, is en wordt beschouwd als niet vertrouwelijk en niet onderworpen aan copyright. Solar behoudt zich het recht voor om alles te gebruiken dat u per mail voor enig doel verstuurt. Het verzenden of overdragen van onwettig, bedreigend, beledigend, smadelijk, onfatsoenlijk pornografisch of anderszins illegaal materiaal naar of van deze website is verboden.

Links naar en van overig materiaal
Solar behoudt zich het recht voor om hyperlinks naar websites van derden op deze site te plaatsen. Solar heeft geen invloed op enige site waarnaar gelinkt wordt en is ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, noch voor enige site die met dergelijke sites verbonden is. Solar geeft geen enkele goedkeuring aan ondernemingen of producten waarnaar hyperlinks worden gecreëerd en behoudt zich het recht voor dit ook op haar site te vermelden. Solar behoudt zich het recht voor om enige link of enig programma te allen tijde te wissen. Als u via een link op deze website een website van derden wilt bezoeken, doet u dat op eigen risico.

Inhoud
Solar gaat bijzonder nauwgezet te werk bij het ontwerp en onderhoud van deze site en zorgt er altijd voor dat de inhoud correct en actueel is. De inhoud van deze site wordt echter zeer regelmatig bijgewerkt zonder aankondiging vooraf. Solar kan daarom niet garanderen dat de inhoud correct en actueel is.

Bezoekers van deze website erkennen dat Solar gevrijwaard is van enige aansprakelijkheid voor de inhoud, software of enig gebruik hiervan.

Immateriële rechten
Tekst, lay-out, tekeningen, databases en overige elementen van deze site, maar ook de site zelf zijn beschermd door copyright en de rechten van de ontwerper van deze database. Bepaalde namen, merken en logo's op deze site zijn beschermde handelsmerken.

Niets op deze website mag worden beschouwd als licentierecht of enig ander recht op het gebruik van enig merkteken dat op deze site wordt aangetroffen, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Solar of enige derde partij die eigenaar is van de handelsmerken die op deze site worden aangetroffen.

Het is verboden om deze site en beschermde elementen aangetroffen op deze site of delen daarvan te kopiëren, verwerken, vertalen, modificeren en op enige andere wijze te gebruiken in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Aansprakelijkheid
Gebruik van en bezoek aan deze site is voor eigen risico. Solar garandeert niet dat de op deze site gebruikte software of gegevens, online applicaties of enige ander via deze site geleverde dienst foutloos zijn of dat het gebruik daarvan ononderbroken zal zijn. Solar wijst uitdrukkelijk enige aansprakelijkheid voor het bovenstaande af, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot accuratesse, toestand, verkoopbaarheid en geschiktheid voor specifieke doeleinden. Ongeacht overige mededelingen op deze site is Solar op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van inkomsten, verlies van winst of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze site of enige dienst via deze site geboden.